Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia został powołany zaraz po zaprzysiężeniu Sejmu VIII kadencji. Celem działalności Zespołu jest opracowanie praktycznych rozwiązań, które mają ułatwić pacjentom poruszanie się w systemie Ochrony Zdrowia w Polsce.

Każda dziedzina, którą się zajmujemy, jest szeroko konsultowana – w gronie parlamentarzystów, którzy (podobnie jak ja) mają doświadczenie w pracy w Ochronie Zdrowia, wśród ekspertów z danego zakresu tematycznego, a także z przedstawicielami pacjentów, co było głównym założeniem i powodem powołania Zespołu. Nasze posiedzenia odbywają się co dwa tygodnie.

Posiedzenia Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

 1. 25.11.2015
  Wybór Prezydium Zespołu.
 2. 13.01.2016
  Koordynacja ochrony zdrowia na szczeblu wojewódzkim i centralnym (infrastruktura, sprzęt i finansowanie świadczeń ze środków publicznych).
  Retransmisja posiedzenia
 3. 25.02.2016
  Koordynacja ochrony zdrowia na szczeblu wojewódzkim i centralnym (infrastruktura, sprzęt i finansowanie świadczeń ze środków publicznych) – kontynuacja dyskusji i wypracowanie wstępnych wniosków.
  Retransmisja posiedzenia
 4. 10.03.2016
  Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentami z rakiem piersi – diagnostyka, leczenie, rehabilitacja.
  Retransmisja posiedzenia
 5. 13-04-2016
  Rola inspekcji sanitarnej wobec współczesnych zagrożeń dla zdrowia i życia Polaków oraz współpraca z innymi inspekcjami.
  Retransmisja posiedzenia, Załącznik nr 1
 6. 12-05-2016
  Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentami z rakiem piersi (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja) – kontynuacja dyskusji i wnioski końcowe.
  Retransmisja posiedzenia, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3
 7. 19-05-2016
  Rola lecznictwa szpitalnego w zmieniającym się demograficznie społeczeństwie z uwzględnieniem referencyjności szpitali.
  Retransmisja posiedzenia
 8. 09-06-2016
  Medycyna spersonalizowana.
  Retransmisja posiedzenia
 9. 22-06-2016
  Medycyna spersonalizowana – kontynuacja dyskusji podjętej na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r.
  Retransmisja posiedzenia
 10. 06-07-2016
  Rola lecznictwa szpitalnego w zmieniającym się demograficznie społeczeństwie z uwzględnieniem referencyjności szpitali – kontynuacja dyskusji podjętej na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r.
  Retransmisja posiedzenia
 11. 13-09-2016
  Leczenie chorych na hemofilię.
  Retransmisja posiedzenia
 12. 22-09-2016
  Działania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie monitorowania satysfakcji świadczeniobiorców z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Retransmisja posiedzenia
 13. 05-10-2016
  Niewydolność serca – opieka nad pacjentem.
  Retransmisja posiedzenia
 14. 20-10-2016
  Centralna Baza Endoprotezoplastyk NFZ – wykorzystanie obecnie i projekt rozwoju.
  Retransmisja posiedzenia, Załącznik nr 1
 15. 03-11-2016
  Rola lecznictwa szpitalnego w zmieniającym się demograficznie społeczeństwie z uwzględnieniem referencyjności szpitali (w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającego rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali) – wnioski końcowe.
  Retransmisja posiedzenia
 16. 15-11-2016
  Nowe zasady finansowania i rozliczania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i centrów urazowych.
  Retransmisja posiedzenia, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2
 17. 01-12-2016
  Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, po konsultacjach publicznych.
  Retransmisja posiedzenia, Załącznik nr 1
 18. 14-12-2016
  POZ jako element systemu opieki zdrowotnej – współpraca z innymi podmiotami leczniczymi.
  Retransmisja posiedzenia
 19. 25-01-2017
  POZ jako element systemu opieki zdrowotnej – współpraca z innymi podmiotami (kontynuacja dyskusji podjętej na posiedzeniu w dniu 14 .12.2016 r.)
  Załącznik nr 1
 20. 11-01-2017
  Organizacja świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu reumatologii.
  Retransmisja posiedzenia
 21. 26-01-2017
  Standardy obrazowania w diagnostyce i leczeniu pacjentów – potrzeba wprowadzenia.
  Retransmisja posiedzenia
 22. 09-02-2017
  1. Sformułowanie ostatecznych wniosków ze spotkań poświęconych POZ i świadczeniom opieki zdrowotnej z zakresu reumatologii.
  2. Podsumowanie dotychczasowych działań Zespołu.
  3. Plan pracy na 2017 r. i sprawy bieżące.
 23. 23-02-2017
  System opieki psychiatrycznej w Polsce.
  Retransmisja posiedzenia
 24. 09-03-2017
  Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentami z rakiem piersi (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja) – wdrażanie.
  Retransmisja posiedzenia
 25. 23-03-2017
  Możliwość wprowadzenia rejestrów chirurgii onkologicznej – wpływ na poprawę skuteczności leczenia oraz optymalizację organizacji opieki.
  Retransmisja posiedzenia, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2.
 26. 05-04-2017
  Omówienie założeń projektu ustawy o zasadach korzystania z solariów przez małoletnich.
  Retransmisja posiedzenia, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4
 27. 20-04-2017
  Ubezpieczenie zdrowotne – uprawnienia, finansowanie i windykacja.
  Retransmisja posiedzenia
 28. 11-05-2017
  Przyszłość Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontekście planowanych reform.
  Retransmisja posiedzenia
 29. 25-05-2017
  System opieki psychiatrycznej w Polsce – kontynuacja dyskusji podjętej na posiedzeniu w dniu 23 lutego br.
  Retransmisja posiedzenia
 30. 08-06-2017
  Ubezpieczenie zdrowotne – uprawnienia, finansowanie i windykacja (kontynuacja dyskusji podjętej na posiedzeniu 20 kwietnia br.)
  Retransmisja posiedzenia
 31. 21-06-2017
  Projekt ustawy o utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, przyjęty przez Radę Ministrów 30 maja 2017 r.
  Retransmisja posiedzenia
 32. 05-07-2017
  Kompleksowa organizacja opieki nad pacjentem z rakiem jelita grubego.
  Retransmisja posiedzenia, Załącznik nr 1
 33. 12-09-2017
  Finansowanie w ochronie zdrowia z uwzględnieniem świadczeń realizowanych poza granicami Polski. Ubezpieczenie zdrowotne – uprawnienia, finansowanie i windykacja – kontynuacja dyskusji.
  Wnioski – finansowanie publicznego systemu ochrony zdrowia ze składki ubezpieczeniowejOdpowiedź MZ na wnioski dot. finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia.
 34. 13-09-2017
  Standardy jakości w systemie opieki zdrowotnej.
  Wnioski – ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentaOdpowiedź MZ na wnioski dotyczące jakości w ochronie zdrowia, Retransmisja posiedzenia
 35. 28-09-2017
  Opieka medyczna i środowiskowa nad osobami starszymi.
  Wnioski Zespołu – opieka nad osobami starszymi, Retransmisja posiedzenia
 36. 25-10-2017
  Poprawa organizacji opieki onkologicznej w Polsce.
  Wnioski – poprawa jakości opieki onkologicznej w Polsce, Retransmisja posiedzenia
 37. 26-10-2017
  Ocena metodologii pracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w bieżącym roku.
  Wnioski – metodologia pracy AOTMiT, Retransmisja posiedzenia
 38. 08-11-2017
  Znakowanie żywności.
  Wnioski – znakowanie żywności, Retransmisja posiedzenia
 39. 23-11-2017
  Centralna Baza Endoprotezoplastyk.
  Wnioski- endoprotezy, Retransmisja posiedzenia
 40. 14-12-2017
  Wdrożenie programu kompleksowej opieki nad pacjentami z rakiem piersi, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępności ze względu na odległość od miejsca zamieszkania pacjenta oraz czas oczekiwania na diagnostykę, leczenie i rehabilitację.
  Wnioski – rak piersi, Retransmisja posiedzenia
 41. 14-12-2017
  Wdrożenie programu kompleksowej opieki nad pacjentami z rakiem piersi, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępności ze względu na odległość od miejsca zamieszkania pacjenta oraz czas oczekiwania na diagnostykę, leczenie i rehabilitację.
  Wnioski – rak piersiRetransmisja posiedzenia
 42. 10-01-2018
  Szpitale wojewódzkie w systemie ochrony zdrowia.
  Wnioski – szpitale wojewódzkieOdpowiedź MZ na wnioski dot. funkcjonowania szpitali wojewódzkichWnioski – szpitale wojewódzkie (c.d.), maj 2018 r. Retransmisja posiedzenia
 43. 25-01-2018
  Sprawy bieżące i plan pracy.
 44. Sprawy bieżące i plan pracy.
 45. 28-02-2018
  Urologia i urologia onkologiczna w systemie ochrony zdrowia.
  Retransmisja posiedzenia

 46. 21-03-2018
  Osoby starsze – program opieki instytucjonalnej nad seniorami i osobami niesamodzielnymi.
 47. 21-03-2018
  Osoby starsze – program opieki instytucjonalnej nad seniorami i osobami niesamodzielnymi.
 48. 11-04-2018
  Sytuacja społeczno-prawna zawodu psychologa w Polsce.
 49. 09-05-2018
  Standardy postępowania i nadzór specjalistyczny w diagnostyce obrazowej.2. Dane w radioterapii – wyniki i wnioski z pilota monitoringu (Fundacja Onkologia 2025).
 50. 12-04-2018
  Propozycje zmian organizacyjno-finansowych w podstawowej opiece zdrowotnej.
 51. 14-06-2018
  Zagrożenie funkcjonowania ośrodków dziennej rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 52. 05-07-2018/ godz. 15:00
  Posiedzenia planowane – Organizacja opieki farmaceutycznej w świetle zmian w kształceniu techników farmaceutycznych.
 53. 03-07-2018 / godz. 12:00
  Posiedzenie planowane – Finansowanie świadczeń zdrowotnych w kontekście odpowiedzi Ministra Zdrowia na stanowisko Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia z dnia 16 października 2017 r.
 54. 05-07-2018
  Organizacja opieki farmaceutycznej w świetle zmian w kształceniu techników farmaceutycznych.
  Wnioski Zespołu – kształcenie techników farmaceutycznych
  Odpowiedź MZ na wnioski Zespołu dot. zmian w zawodzie technika farmaceutycznego

 55. 12-09-2018
  Problemy pacjentów po operacji wszczepienia implantu słuchowego.
  Wnioski Zespołu ws problemów pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowego
  Odpowiedź Prezesa NFZ na wnioski dot. implantów ślimakowych

 56. 23-10-2018
  Krajowa Sieć Onkologiczna: 1. Krajowa Sieć Onkologiczna – prezentacja projektu rozporządzenia w sprawie pilotażu. 2. Stanowisko grupy organizacji wspierających pacjentów onkologicznych. 3. Prezentacja dotychczasowych propozycji rozwiązań wypracowanych w toku posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, dotyczących organizacji opieki onkologicznej.
   Wnioski – Krajowa Sieć Onkologiczna

 57. 08-11-2018
  Centralna Baza Endoprotezoplastyk – Krajowy Rejestr (kontynuacja posiedzenia).
 58. 08-11-2018
  Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia bazy ubezpieczonych.
 59. 22-11-2018
  Szpitale wojewódzkie w systemie ochrony zdrowia (kontynuacja).
  Wnioski – szpitale wojewodzkie (c.d.) grudzień 2018 r.

 60. 06-12-2018 Zakażenia szpitalne i sepsa – jak zapobiegać, monitorować i leczyć?

skład zespołu wchodzą:

Czech Anna  /PiS/ – przewodnicząca
Kilian Jan  /PiS/ – wiceprzewodniczący
Gelert Elżbieta  /PO/ – sekretarz

Chybicka Alicja /PO/,
Dziuk Barbara /PiS/,
Filipiak Ewa /PiS/,
Gądek Lidia /PO/,
Kaczorowska Alicja /PiS/,
Krynicka Bernadeta /PiS/,
Kwiecień Anna /PiS/,
Raczak Grzegorz /PiS/,
Radziszewska Elżbieta /PO/,
Ruciński Marek /N/,
Sośnierz Andrzej /PiS/,
Szczurek-Żelazko Józefa /PiS/,
Tomaszewska Ewa /PiS/

Kontakt:
Monika Nowak,
tel.: 22 694-16-02,
fax: 22 694-18-13,
e-mail: monika.nowak@sejm.gov.pl